Εργαστηριακές Μετρήσεις


Οι εργαστηριακές μετρήσεις για το χρώμα WHITEBEAR πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Αν χρησιμοποιήσετε το WHITEBEAR μαζί με το τιμολόγιο η εταιρεία μας θα σας εκδώσει βεβαίωση, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον ενεργειακό επιθεωρητή όταν τον χρειαστείτε στο μέλλον.

Περιληπτικά

  Α)  Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ): 0,0515W/mK (EN12667 και ASTM C518)

        R-Value: 0,228Km2/W (ASTM C518)


  Β) Ολική ανακλαστικότητα (SR%): 88,39% (250-2500nm) (ASTM G173)

       Δείκτης ανακλαστικότητας SRI: 111 (ASTM E1980)

       Συντελεστής εκπομπής: 0,87 (ASTM C1371)

       Αντοχή UV (280-400nm):14,74% (ASTM G173)*

*Τα συμβατικά χρώματα έχουν 7-8%.